het kerkelijk archief van de CGK

welkom op onze website

het geheugen van de kerk

Elk mens heeft een levensgang met daaraan gekoppeld een uniek geheugen. En daar horen bijzondere foto’s, diploma’s , hypotheek­aktes, brieven, een dooptekst en een belij­de­nis­boekje bij. Het bewaren van deze documenten vinden wij allen belangrijk. 'Als het huis afbrandt, dan neem ik zeker de foto’s mee!'
Ook de kerk, plaat­selijk en landelijk, heeft een geheugen. Het zogenaamde archief. Plaat­selijk zijn daarin opgenomen de notulen van de kerkenraad, belang­rijke corres­pon­dentie, duide­lijke afspraken over verkie­zingen, regels over de keuze van de organisten. Wie er wanneer gedoopt is, maar ook wanneer mensen zijn overleden. Vaak heeft de kerkenraad naast de scriba een archi­varis benoemd om het archief vorm te geven, zorg te dragen voor aanvul­lingen en het archief steeds te schonen. Een inven­ta­ris­lijst waarop syste­ma­tisch het archief is ingedeeld, is een handig hulpmiddel. Zo kunt u een doopdatum vinden, maar ook de regeling van tien jaar geleden over het percentage bij enkel­voudige kandi­daat­stelling. Bij garantie voor het gebouw of het orgel kan het ook een juridisch element hebben.

archief

Deputaten hebben tot taak de kerken te stimu­leren om hun archief goed te bewaren. Daartoe beleggen zij toerus­tings-avonden. De archi­va­rissen geven advies op maat.

documen­tatie

Voor documen­tatie over onder andere de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u terecht bij het Documentatiecentrum.

Magazijn­lijst

Op 27 oktober is het eerste exemplaar van de Magazijn­lijst van het Documen­ta­tie­centrum door deputaten kerke­lijke archieven aange­boden aan het moderamen van de generale synode. De lijst bevat infor­matie over tachtig meter archief­dozen vol documenten over de…

Telt haar torens

Machiel Vennik, medewerker van het Documen­ta­tie­centrum van deputaten kerke­lijke archieven, heeft in deze brochure alle getallen en statis­tieken gebundeld die ons iets vertellen over de groei van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken. Met dit boekje probeert Machiel…

contact­ge­gevens

van het deputaatschap

leden

van het deputaatschap