documen­ta­tie­centrum

Voor documen­tatie over onder andere de geschie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken kunt u terecht bij het Documen­ta­tie­centrum. Naast archief­stukken als notulen is er een groot veld van materiaal dat veel waarde heeft voor de geschiedenis.

Zo bewaren deputaten geluids­op­names van preken, de preken­serie Uit de Levensbron, vele regionale en lande­lijke chris­telijk-gerefor­meerde kerkbladen, een complete serie Goede Moed, kranten­knipsels, gedenk­boekjes, brief­wis­se­lingen, preek­schetsen, foto’s en voorwerpen.

Een bijzondere collectie is die van Dick van Arkel. Hij heeft syste­ma­tisch per gemeente een dossier bijge­houden. Na zijn overlijden heeft de collectie een goede plaats gekregen in het Documentatiecentrum.

Deelnemers zijn deputaten kerke­lijke archieven van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken en de werkgroep kerkge­schie­denis van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken.

Stukken uit een inven­ta­ri­sa­tie­lijst van Bewaar het Pand of uit de preken­serie waarvoor belang­stelling bestaat, kunnen worden besteld bij het Documen­ta­tie­centrum. Deze registers zijn gemaakt door drs. Machiel Vennik.

Het Documen­ta­tie­centrum is gehuisvest aan de Kernre­ac­tor­straat  24a in Veenendaal. Voor vragen, infor­matie of bestel­lingen kunt u de heer J.N. Noorlandt benaderen (telefoon: 0317-617121, e-mail: jn.noorlandt@solcon.nl). of u gebruikt het contact­for­mulier hiernaast.

lande­lijke archieven

De synodale archieven van voor 1980 bevinden zich in het Utrechts Archief te Utrecht. De synodale archieven van na 1980 in de Archief­be­waar­plaats Rotterdam. Infor­matie hierover kunt u verkrijgen via de archivaris.

terug